[Image] Natasha B

Natasha B

Height: 164cm
Size: 10
Eye colour: Blue
Hair colour: Blonde