[Image] Sarah J

Sarah J

Height: 172cm
Eye colour: Blue
Hair colour:  Dark Red